Školení odbornosti v oblasti finančních trhů

Dle platné legislativy (především Zákon o podnikání na kapitálovém trhu a vyhláška 143/2009 Sb.) je obchodník s cennými papíry povinen zajistit, aby zaměstnanci, kteří poskytují investiční služby, byli osoby důvěryhodné a měli znalosti a zkušenosti nezbytné pro plnění jim přidělených činností. Tato legislativa je v přiměřené míře aplikována i na investiční zprostředkovatele a další regulované subjekty. Naše školení jsou koncipována tak, aby pokryla právě tyto požadavky kladené právními normami.

Komu jsou školení určena:

 • Banky
 • Družstevní záložny
 • Investiční společnosti
 • Obchodníci s cennými papíry
 • Investiční zprostředkovatelé
 • Vázaní zástupci
 • Finanční a investiční poradci
Proč školení právě od nás ?
 • Naši lektoři mají dlouholetou praxi v oblasti financí
 • Naši lektoři disponují vysokoškolským vzděláním
 • Naši lektoři mají lektorskou praxi, školili přední finanční instituce a korporátní klienty
 • Vždy klademe maximální důraz na kvalitu školení

Školení pro osoby jednající se zákazníky v oblasti investičních služeb

Všechny osoby jednající se zákazníky, tedy osoby přijímající pokyny k obchodům s investičními nástroji, musí mít, dle §14 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, znalosti zejména v oblastech:

 • Právních předpisů v oblasti finančního trhu, pokud věcně souvisí s jejich činností
 • Investičních nástrojů a jejich emisí
 • Poskytování investičních služeb
 • Principů a fungování kolektivního investování

Naše školení Vás komplexní formou provede danou problematikou. Součástí školení je představení platných legislativních norem (ZKPT, MiFID..), včetně informačních povinností vůči klientům atd. Součástí školení je detailní seznámení s pojmy jako jsou investiční matice, pravidla provádění pokynů za nejlepších podmínek, investiční dotazník, principy zpracování pokynů, kategorizace klientů a dalšími související s danou problematikou.

V dalších kapitolách jsou posluchači seznámeni s principy produktů a jejich emisí. Závěrečná část školení je vyhrazena principům kolektivního investování a jeho fungování.

Školení pro investiční poradce

Všechny osoby poskytující investiční poradenství (investiční poradci) musí mít, dle §14 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, znalosti jako osoby jednající se zákazníky a navíc musí disponovat znalostmi v oblastech:

 • Regulace a fungování finančních trhů
 • Principy fungování finančního trhu včetně teorie financí
 • Investičních strategií a investičních rizik

Naše školení poskytuje ucelený přehled z oblasti členění finančního trhu, kapitálového trhu, pohled na kapitálový trh České republiky a přední světové kapitálové trhy (Německo, USA..). Představení regulátora kapitálového trhu. Principy investic do dluhopisů, akcií, ETF, strukturovaných produktů a kolektivního investování. Neopominutelnou součástí jsou principy investování, které zahrnují investiční strategie a pohled na rizika investování.

Školení na míru

Kromě výše uvedených standardizovaných školení jsem připraveni vytvořit školení na míru z oblasti finančních trhů. Naše nabídka školení na míru může zahrnovat zařazení konkrétních produktů, přes doplnění požadovaných kapitol až po komplexní vytvoření školícího modulu, dle požadavků zadavatele. Rovněž jsme připraveni zajistit přípravu školících materiálů a vstupních či výstupních testů. Neváhete se na nás obrátit pro prodiskutování vytvoření školení přímo podle potřeb Vaší společnosti.